Privacybeleid

Dit privacybeleid is ontwikkeld in overeenstemming met de AVG/RGPD-regels.

Wie verwerkt uw gegevens?

MY AMERICAN SHOP, een naamloze vennootschap waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 10 Avenue Robert Schuman 1400 Nivelles, ingeschreven bij de Banque Carrefour des Entreprises onder nummer 0745933661 verwerkt de gegevens die over u zijn verzameld en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens voor het verzamelen van gegevens over u met betrekking tot de diensten die worden aangeboden door MY AMERICAN SHOP.

Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij uw gegevens?

MY AMERICAN SHOP verzamelt en verwerkt gegevens over u voor de hieronder vermelde en hieronder beschreven doeleinden:

Ten eerste, ze worden gebruikt voor het beheer van klantenrelaties en om ons in staat te stellen beter te communiceren met onze klanten, om de gebruikerservaring te optimaliseren of om te reageren op verzoeken en mogelijke klachten van onze klanten.

Deze behandelingen omvatten met name:

 • De mogelijkheid om een ​​account aan te maken,
 • Het beheer van uw toestemmingen en autorisaties met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële verzoeken langs elektronische weg,
 • U kunt profiteren van de diensten van MY AMERICAN SHOP, producten en diensten bestellen, uw bestellingen en hun facturering volgen, u abonneren op nieuwsbrieven, enz.
 • de verzameling van uw opmerkingen en meningen;
 • het beheer van communicatie en het toezicht op onze uitwisselingen, met name in het kader van eventuele geschillen (met name via de klantenservice die bijvoorbeeld telefonisch bereikbaar is, via instant messaging zoals chat. deze uitwisselingen kunnen worden opgenomen voor servicedoeleinden verbetering),
 • het beheer van uw verzoeken met betrekking tot de uitoefening van de rechten, met name van toegang, rectificatie en verzet, waarvan u profiteert in toepassing van de regelgeving inzake persoonsgegevens;
 • het beheren van het risico van frauduleus gebruik van uw gegevens of de diensten waartoe u toegang heeft via MY AMERICAN SHOP; afhankelijk van de resultaten van de uitgevoerde controles kan MY AMERICAN SHOP alle maatregelen nemen die zij nuttig acht voor de beveiliging van uw gegevens en onze informatiesystemen die worden gebruikt voor het gebruik van MY AMERICAN SHOP, evenals voor de verdediging van haar belangen.Indien nodig kunnen deze maatregelen leiden tot de opschorting van uw toegang tot MY AMERICAN SHOP en tot uw online account
 • het beheer van productterugroepingen geïnitieerd door leveranciers of het verzenden van verschillende informatie of documenten die daarop betrekking hebben;
 • analyses of statistieken op te stellen om te reageren op vragen of verzoeken van instanties van algemeen belang, of administraties, of administratieve of gerechtelijke autoriteiten (bijvoorbeeld in het geval van een voedselrisico),
 • om het bewijs op te sporen en te beheren dat MY AMERICAN SHOP moet rapporteren in toepassing van zijn wettelijke of regelgevende verplichtingen of voor doeleinden die verband houden met het beheer van rechtszaken (bijv. het benodigde bewijs met betrekking tot de uitoefening van uw rechten, bewijs met betrekking tot uw bestellingen)
 • het beheer van eventuele geschillen, in het bijzonder met betrekking tot het innen van bedragen die u ons mogelijk verschuldigd bent, en het beheer van betalingsincidenten,
 • om te voldoen aan onze wettelijke of regelgevende verplichtingen die van toepassing zijn op de activiteit van MY AMERICAN SHOP (bijvoorbeeld om te reageren op verzoeken van de belastingdienst)


Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het uitvoeren van operaties met betrekking tot commerciële prospectie, of studies ter verbetering van de klantenkennis en de diensten die MY AMERICAN SHOP aan zijn klanten kan bieden. Uw gegevens zullen dus waarschijnlijk worden gebruikt, in overeenstemming met de vereiste autorisaties die u mogelijk aan ons hebt verleend:

 • om u gepersonaliseerde of niet-gepersonaliseerde promotionele berichten of advertenties te sturen, per post of elektronisch, inclusief mobiele meldingen, afhankelijk van uw profiel,
 • om uw gebruik van de diensten te analyseren (met name uw online browsen en uw reacties op e-mails), zodat we u beter kunnen leren kennen, het belang van de aangeboden diensten kunnen beoordelen, evenals de berichten die we sturen naar u en aanbiedingen, inhoud en diensten aan te bieden die zijn afgestemd op uw profiel; deze analyses worden uitgevoerd in overeenstemming met de autorisaties die u ons eventueel hebt verleend, met name in het geval van het gebruik van cookies of andere tracers.

Voor commerciële prospectieverrichtingen die verband houden met profilering en die gebaseerd zijn op de toestemming van de bij de verwerking betrokken persoon, kan deze laatste zijn toestemming op elk moment intrekken, met dien verstande dat dit geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die vóór deze intrekking is uitgevoerd.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om technische handelingen uit te voeren met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, voor de doeleinden die hierin worden uiteengezet. Dit omvat:

 • technische handelingen met betrekking tot adresherstel;
 • de toewijzing van een digitale identificator gekoppeld aan uw gegevens, zodat we met u kunnen communiceren via verschillende digitale communicatiemedia (websites en mobiele applicaties, sociale netwerken), onder meer om u gerichte advertenties te sturen,
 • technische, organisatorische of cyberbeveiligingsactiviteiten met betrekking tot de detectie van anomalie en de beveiliging van uw gegevens, evenals onze informatiesystemen van waaruit uw gegevens worden verwerkt.

Waarom vindt de verwerking van uw persoonsgegevens plaats?

Uw gegevens kunnen om een ​​of meer van de volgende redenen worden verwerkt:

 • omdat het noodzakelijk is om de diensten van MY AMERICAN SHOP te verlenen
 • als onderdeel van de overeenkomst die u mogelijk heeft opgesteld, bijvoorbeeld om ons in staat te stellen met u te communiceren over onze aanbiedingen en producten of die van externe adverteerders;
 • met betrekking tot de belangen, vrijheden en fundamentele rechten van personen die zijn geregistreerd voor de diensten van MY AMERICAN SHOP omdat dit noodzakelijk is om ons of onze partners in staat te stellen onze legitieme belangen na te streven, zoals het opbouwen van klantenloyaliteit, het beheren van onze relatie met onze klanten , leer ze beter kennen en promoot onze producten en diensten bij hen, of vecht tegen fraude en zorg voor onze verdediging in geval van rechtszaken.

Welke gegevens verzamelen we?

De gegevens die worden verwerkt in het kader van MY AMERICAN SHOP zijn afkomstig van:

 • van uw inschrijving: gegevens die voorkomen op het inschrijvingsformulier zoals uw naam, voornaam, geboortedatum, contactgegevens
 • het gebruik van MY AMERICAN SHOP-diensten zoals uw aankopen, rechtstreeks vanuit MY AMERICAN SHOP of via MY AMERICAN SHOP: gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd en geauthenticeerd (verbindingslogboeken, IP-adres), die met betrekking tot aankopen, plaatsen en tijdstippen van bestellen en kopen, uw navigatie op de site, data en tijden van raadpleging van de site, locatiegegevens;
 • sites en mobiele applicaties gepubliceerd door derden aan MY AMERICAN SHOP: informatie met betrekking tot navigatie of advertenties die aan u zijn gericht;
 • sociale netwerken zoals Facebook, Linkedin, Instagram; Er kunnen inderdaad gegevensuitwisselingen plaatsvinden tussen MY AMERICAN SHOP en sociale netwerken, wanneer u bijvoorbeeld op uw computer bent verbonden met het sociale netwerk Facebook en u een pagina van de MY AMERICAN SHOP-site raadpleegt. Evenzo, als u op de Instagram-knop op een pagina van de MY AMERICAN SHOP-site klikt, verzamelt Instagram deze informatie. Als u dergelijke uitwisselingen niet wilt, raden we u aan de verbinding met sociale netwerken te verbreken voordat u de MY AMERICAN SHOP-site bezoekt.
 • Gegevens over u kunnen mogelijk door derden aan ons worden doorgegeven, zoals uw post- of elektronische adres, gegevens met betrekking tot uw profiel, die onze databases zullen integreren. Deze derde partijen hebben uw gegevens op een eerlijke manier verzameld en hebben alle toestemming verkregen die vereist is voor verzending naar MY AMERICAN SHOP.
 • We hebben mogelijk gegevens van Open Data.


Met uitzondering van gegevens uit open data, zijn overige gegevens niet openbaar beschikbaar.
De gegevens kunnen rechtstreeks van u verzameld of door het gebruik van MY AMERICAN SHOP-diensten of zelfs van andere groepsentiteiten of mogelijk van onze partners of derde partijen.
De verzamelde gegevens zijn essentieel om MY AMERICAN SHOP, hun dienstverleners en/of partners in staat te stellen de diensten van de via MY AMERICAN SHOP aangeboden diensten te leveren, zodat wij om u beter te leren kennen en met u om te gaan, een gemakkelijkere relatie met het MY AMERICAN SHOP-ecosysteem aan te bieden, of om u, ons of onze partners inhoud te sturen die is aangepast aan uw profiel en uw interesses

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken en binnen de limieten die nodig zijn voor het nastreven van deze doeleinden, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan alle of enkele van de volgende ontvangers:

 • bevoegde personen van de betrokken afdelingen binnen het bedrijf MY AMERICAN SHOP (bijv. afdelingen die verantwoordelijk zijn voor marketing, studies en analyses, consumentenpanels, klantenservice, procesvoering, boekhouding en belastingzaken of IT- en informatiesysteembeveiliging);
 • aan betalingsproviders en incassoproviders voor bedragen die u mogelijk verschuldigd bent,
 • serviceproviders en onderaannemers van MY AMERICAN SHOP (bijv. IT-serviceproviders, serviceproviders die werkzaam zijn in de reclamesector);
 • adverteerders of partnermerken, maar deze laatste hebben in dit geval geen directe of indirecte toegang tot gegevens over u en alleen gegevens die aan uw profiel zijn gekoppeld zonder dat u direct of indirect geïdentificeerd kunt worden, kunnen voor deze adverteerders worden gebruikt
 • bestuurlijke of gerechtelijke autoriteiten waar nodig in het kader van de naleving van onze wettelijke verplichtingen of om ons in staat te stellen onze rechten en belangen te verdedigen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

De over u verzamelde gegevens worden bewaard voor de duur die nodig is voor de uitvoering van de bovengenoemde doeleinden, plus de wettelijke verjaringstermijn.
Dus in de eerste plaats worden uw accountgegevens (registratie) bewaard voor de duur van uw lidmaatschap. Ze kunnen dan gedurende 3 jaar na het laatste contact met u worden bewaard en verwerkt, zodat wij u commerciële verzoeken kunnen sturen.
De gegevens over u kunnen langer worden bewaard op grond van specifieke wettelijke verplichtingen of met het oog op de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen. Gegevens kunnen bijvoorbeeld worden bewaard voor:

 • 6 jaar voor belastingdocumenten;
 • 10 jaar voor boekhoudkundige documenten;
 • voor de duur van de rechtszaak en totdat alle rechtsmiddelen zijn uitgeput.

Ten slotte, in het geval van uitoefening van hun rechten door de betrokken personen, kunnen de gegevens met betrekking tot identiteitsdocumenten worden bewaard gedurende de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen, d.w.z. voor een periode van maximaal 3 jaar.

Hoe zijn uw gegevens beveiligd?

Het bedrijf MY AMERICAN SHOP houdt rekening met de aard van de persoonlijke gegevens en de risico's die de verwerking met zich meebrengt, om passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens te behouden en voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd of geopend door onbevoegde derden
Het bedrijf MY AMERICAN SHOP kiest onderaannemers of dienstverleners die garanties bieden op het gebied van kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid en middelen om de implementatie van technische en organisatorische maatregelen te waarborgen, ook op het gebied van verwerkingsbeveiliging. Onderaannemers en dienstverleners verbinden zich ertoe om vertrouwelijkheidsniveaus te respecteren die minstens identiek zijn aan die van MY AMERICAN SHOP.

Worden uw gegevens buiten de Europese Unie verwerkt?

De verschillende categorieën gegevens die worden verzameld en verwerkt, kunnen worden doorgegeven aan serviceproviders in landen buiten de Europese Unie, zoals Marokko, of zelfs in het kader van IT-diensten of de exploitatie van gegevens in verband met sociale netwerken .
Om overdrachten buiten de Europese Unie te beveiligen, ondertekenen onze onderaannemers bijvoorbeeld met MY AMERICAN SHOP. onderworpen zijn aan bindende interne regels van de autoriteiten die de bescherming van persoonsgegevens controleren, of zijn gevestigd in een land met wetgeving die voldoende bescherming biedt.

Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, hebt u recht op informatie, evenals een recht op toegang, rectificatie, wissing (tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van ons contract, of dat ze noodzakelijk zijn voor ons om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om onze rechten vast te stellen of uit te oefenen) met betrekking tot de gegevens die u betreffen, evenals het recht om richtlijnen te bepalen met betrekking tot het lot van uw gegevens na uw overlijden. Hier wordt gespecificeerd dat MY AMERICAN SHOP onder het recht van toegang de betaling van redelijke vergoedingen op basis van administratieve kosten kan vragen voor elke extra kopie van de gegevens die aan u zal worden meegedeeld.


U hebt ook het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen en het recht op overdraagbaarheid van de gegevens die u mogelijk heeft verstrekt, die in bepaalde gevallen van toepassing zullen zijn. Bovendien kunt u verzoeken om uw recht van verzet uit te oefenen om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, wanneer de verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van de gegevensbeheerder, inclusief profilering. In het geval van de uitoefening van een dergelijk recht van verzet, zal MY AMERICAN SHOP de verwerking staken, behalve wanneer er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de betrokkene of voor de erkenning, uitoefening of verdediging van een wettelijk recht.U kunt ook bezwaar maken tegen elke verwerking met betrekking tot prospectie (inclusief profilering met betrekking tot dergelijke prospectie), of uw toestemming op elk moment intrekken, in gevallen waarin dit van u zou zijn gevraagd (de intrekking van uw toestemming zal zijn zonder de wettigheid van de verwerking die werd uitgevoerd vóór de intrekking van de toestemming)

MY AMERICAN SHOP wenst u te informeren dat de niet-informatie of de wijziging van uw gegevens waarschijnlijk gevolgen hebben bij de verwerking van bepaalde verzoeken in het kader van de uitvoering van de diensten en dat uw verzoeken tot uitoefening van rechten worden bewaard voor controledoeleinden

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?


Om uw rechten uit te oefenen, schrijft u naar My American Shop:

 • Per e-mail: frederic@MyAmericanShopcom onder vermelding van uw achternaam, voornaam, e-mailadres en indien mogelijk uw klantreferentie.
 • Per post: 10 Avenue Robert Schuman - 1400 Nijvel, België.

.

Livraison Gratuite

Dès 35€ partout en Belgique et au Luxembiurg

Service Client

Nous sommes disponibles par téléphone ou par mail du lundi au vendredi

Livraison à bas prix

Livraison en point et à domicile à prix serrés

Paiement Sécurisé

Paypal, Visa, Mastercard, American Express, Bancontact et Apple Pay